امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

شرکت مديريت دارايي‌هاي بانکي تاسيس مي‌شود

با مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شرکت مديريت دارايي‌هاي بانکي ذيل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمايه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارايي‌هاي مازاد شبکه بانکي تأسيس مي‌شود.

به گزارش بانک امروز به نقل از ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت دوم امروز (يکشنبه) و در جريان ادامه بررسي گزارش کميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده 8 لايحه را به تصويب رساندند.

بر اساس بند پ ماده 8 لايحه برنامه؛ حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، شرکت مديريت دارايي هاي بانکي ذيل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمايه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارايي هاي مازاد شبکه بانکي تأسيس مي‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت و انحلال شرکت مديريت دارايي هاي بانکي، نحوه قيمت گذاري و واگذاري دارايي‌ها و چگونگي تسويه حساب شرکت مزبور با بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، توسط بانک مرکزي با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

هرگونه شناسايي درآمد، تجديد ارزيابي و نقل و انتقال دارايي هاي بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به شرکت مديريت دارايي هاي بانکي، براي يکبار در طول برنامه مشمول ماليات با نرخ صفر است. رسيدگي به شکايات مربوط به اين بند صرفا در چهارچوب ماده22 قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. چنانچه شاکي به موجب رأي قطعي دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به هر صورت مالي توسط بانک مرکزي جبران مي شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور يا تقصير افراد باشد، بانک مرکزي موظف است از طريق مراجع قانوني عليه افراد دخيل در ايجاد خسارت اقامه دعوي نمايد.

  • برچسب ها