امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

خدمات و سرويسهاي کاشف به نظام بانکي، قابل توجه و شايسته قدرداني است

دبير کل بانک مرکزي با حضور در شرکت کاشف از نزديک در جريان اقدامات، برنامه‌ها و امکانات اين شرکت در راستاي حفظ و ارتقاي امنيت بسترهاي بانکي و پرداختي کشور قرار گرفت.
به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي کاشف، دکتر محمد طالبي در اين بازديد که با همراهي امين مهاجر مدير ارشد امنيت بانک مرکزي و عليرضا ماهيار مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک صورت گرفت، اقدامات انجام گرفته توسط نيروهاي متخصص کاشف را در ارتقاي سطح امنيت حوزه بانکي بسيار مؤثر دانست و گفت: کشور ما از نظر زيرساخت‌هاي بانکداري و پرداخت الکترونيکي خوشبختانه در منطقه و حتي نسبت به بسياري از کشورهاي دنيا در جايگاه قابل تأملي برخوردار است و با وجود همه محدوديت‌هاي موجود، فاصله چنداني با استانداردهاي بين‌المللي ندارد
وي افزود: ايجاد حس امنيت به طور قطع يکي از مهم‌ترين مسائلي است که اکنون در ميان مردم ما نسبت به ابزارها و روش‌هاي الکترونيکي در حوزه بانکي وجود دارد و بايد با تمام توان از آن صيانت کرد.
دکتر طالبي با اشاره به اقدامات انجام گرفته در گروهملي انفورماتيک و به‌ويژه شرکت کاشف که بر حوزه امنيت تمرکز دارد نقش بي بديل اين گروه را در تحقق اهداف بانک مرکزي مورد تاکيد قرلر داده و ضمن تصريح بر نقش کليدي کاشف در حوزه امنيت بانکداري، بر ضرورت تقويت اين شرکت در همه ابعاد تاکيد کرد ،

طالبي با بيان اينکه کاشف کار سخت و چند جانبه‌اي را در صيانت از شبکه بانکداري و پرداخت الکترونيک کشور، بر دوش دارد گفت: بخش‌هايي مانند نظارت‌هاي دوره‌اي، تست‌هاي ارزيابي و انطباق‌سنجي، بسيار مهم‌اند و قادرند همانند سد و دژ محکمي در مقابله با تهدبدات و رخدادهاي امنيتي در نظام پولي کشور باشند.
دکتر ماهيار نيز در اين ديدار ضمن ابراز خوشنودي از حضور دبير کل محترم بانک مرکزي در شرکتهاي گروه ملي انفورماتيک، راهبرد اين گروه را توسعه و تحقق کامل برنامه هاي بانک مرکزي در حوزه فناوري هاي نوين عنوان کرده و افزود: گروه ملي انفورماتيک به عنوان هلدينگ پيشگام در بانکداري و پرداخت الکترونيکي پاسخگوي تمام برنامه ها و نيازمنديهاي بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور است و هر يک از شرکتهاي اين گروه در يکي از بخشهاي اين اکوسيستم نقشي سرآمد و بي بديل دارند.
وي با اعلام اينکه در آينده نزديک تمام سرويسهاي گروه ملي انفورماتيک در حوزه امنينت بانکداري در کاشف متمرکز خواهد شد، افزود: با راه اندازي آکادمي امنيت در کاشف ذيل گروه ملي انفورماتيک، شاهد اقدامات و دستاوردهاي بزرگي در حوزه آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در اين بخش خواهيم بود.
قرايي مديرعامل کاشف نيز در اين بازديد ضمن تشريح فرايندهاي عملياتي، دبيرکل بانک مرکزي را از نزديک در جريان زيرساخت‌هاي فني و اقدامات اجرايي اين شرکت قرار داد و با ارائه گزارشي از فعاليتهاي يکسال اخير کاشف مهمترين برنامه هاي آتي اين شرکت را تمرکز بر توسعه و ارتقاي کيفيت سرويسها و سامانه هاي امنيتي، استقرار چارچوب کنترلي امنيتي در بانکها، توسعه رادار و همچنين مبارزه با تقلب و تخلف در شبکه بانکي کشور عنوان کرد.

  • برچسب ها