امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

فقرزدايي، رسالت بانک کشاورزي در برنامه بانکداري پيوندي


بانک کشاورزي در راستاي رسالت و هويت ذاتي خود، از ديرباز برنامه هاي متعددي را با هدف توانمند سازي اقشار کم درآمد و فقر زدايي در جامعه در دستور کار دارد؛ ولي به جرات مي توان گفت عملکرد موفق اين بانک در برنامه تامين مالي خرد و بانکداري پيوندي، مشارکت در طرحي بين المللي براي توانمندسازي و فقرزدايي در جوامع روستايي است که از آثار مثبت و ماندگار آن، مي توان به توسعه پايدارجوامع محلي، رشد اقتصاد روستايي و مهاجرت معکوس روستائيان اشاره کرد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک کشاورزي، محمدرضا پويافرد معاون مديرعامل بانک در امور اعتباري با بيان مطلب فوق افزود: يکي از بزرگترين دستاوردهاي بانک کشاورزي در مسير فقرزدايي از روستاهاي کشور، عملکرد موفق اين بانک در اجراي طرح تامين مالي خرد و برنامه بانکداري پيوندي و حمايت از ايجاد کسب و کارهاي پايداردر 2 هزار روستاي دورافتاده است.

وي تصريح کرد: بانک کشاورزي در طرح تامين مالي خرد با رويکرد بانکداري پيوندي با پرداخت بالغ بر 5 هزار ميليارد ريال تسهيلات خرد به بيش از 84 هزار نفر در قالب 5 هزار گروه خوديار روستايي، تاثير به سزايي در توانمندسازي، فقرزدايي و بهبود معيشت روستائيان با تاکيد بر زنان و جوانان روستايي داشته است.

پويافرد اظهار داشت: اين طرح با حمايت مالي و اعتباري بانک کشاورزي و مشارکت فعال 191 شعبه اين بانک و با همکاري صندوق بين الملل توسعه کشاورزي سازمان ملل متحد(IFAD)، سازمان بهزيستي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و موسسات و بنيادهاي خيريه به عنوان تامين کنندگان هزينه هاي تشکيل، آموزش و توانمندسازي گروه هاي خوديار و با مديريت اجرايي موسسه تاک در23 استان کشور در حال اجرا است.

معاون مديرعامل بانک کشاورزي از تصويب 10 هزار ميليارد ريال اعتبار جديد براي تداوم اين طرح در سال جاري خبر داد و گفت: نظر به اهميت و اثرگذاري بالاي پروژه تامين مالي خرد و به منظور تداوم تامين مالي اين طرح، با مصوبه هيات مديره بانک درسال جاري مبلغ 10 هزار ميليارد ريال اعتبار جديد براي اين طرح مصوب شده است.

پويافرد با اشاره به اين که طرح تشکيل گروه هاي خوديار و برنامه بانکداري پيوندي، يک پروژه جهاني است که صندوق بين المللي توسعه کشاورزي براي ريشه کن کردن فقر در جهان ايجاد کرده و در 75 کشور در حال اجرا است، اظهار داشت: اين طرح از سال 1381 در ايران با همکاري بانک کشاورزي، موسسه تاک، نماينده ايفاد و سازمان بهزيستي اجرايي شد و طي آن، پس از شناسايي و انتخاب روستاهاي هدف و تشکيل گروه هاي خوديار، توانمندسازي اين گروه ها براي انجام کسب و کارهاي خرد وآموزش مديريت مالي به اعضاي گروه انجام مي شود، به نحوي که هرگروه خوديار فرم يک تعاوني را دارد که مي تواند خود اتکا باشد. بانک کشاورزي نيز وظيفه تامين منابع مالي و فراهم کردن سرمايه براي توسعه کسب و کار افراد گروه را بر عهده دارد که در قالب تسهيلات و بدون اخذ ضامن غير، انجام مي شود.

وي افزود: روال بازپرداخـت تسـهيلات بـه صـورت پنج سـاله اسـت و رونـد فعاليـت و بازپرداخـت تسـهيلات بـه گونـه اي طراحـي شـده كـه گـروه هاي تشـكيل شـده بعـد از گذشـت ايـن بـازه زمانـي بتواننـد روي پـاي خـود ايسـتاده و نيـازي بـه حمايـت و منابـع مالـي نداشـته باشـند.

پويافرد خاطر نشان کرد: تجربـه سـال هاي گذشـته حمايـت مالي بانك كشـاورزي از اين گروه ها نشـان مي دهد كه تجربه بسـيارموفقـي بـوده چراكـه گروه هـاي دريافت كننـده تسـهيلات، بالاي ??درصـد بازپرداخـت بـه موقـع تسـهيلات را داشـته اند و چنين رونـدي نشـان دهنده ايـن اسـت كـه گروه هـا توانسـته اند بـه درآمد و تمكن مالي رسـيده و در بازپرداخت اقسـاط تسـهيلات مشـكلي نداشـته باشند.

  • برچسب ها