امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

دستورالعمل اجرايي عرضه اوراق مرابحه ارزي ابلاغ شد


دستورالعمل اجرايي عرضه اوراق مرابحه ارزي در تاريخ 23‏/07‏/1402 به تصويب کميسيون ارز بانک مرکزي رسيده است و از تاريخ ابلاغ جايگزين دستورالعمل مصوب 23‏/03‏/1402خواهد بود.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي پيرو رونوشت نامه شماره 86290‏/02 مورخ 14‏/04‏/1402، دستورالعمل اجرايي عرضه اوراق مرابحه ارزي که در تاريخ 23‏/07‏/1402 به تصويب کميسيون ارز اين بانک رسيده و از تاريخ ابلاغ جايگزين دستورالعمل مصوب 23‏/03‏/1402خواهد بود، به شرح دستورالعمل به شبکه بانکي و فعالين مرتبط در اين حوزه ابلاغ شد.

اين دستورالعمل مشتمل بر 24 ماده و 11 تبصره است.

  • برچسب ها