امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

بانک رفاه کارگران دستگاه برتر در پيشبرد برنامه‌هاي تحولي معرفي شد

به دنبال اجراي اقدامات توسعه‌اي گسترده و تحول‌گرا در سال‌هاي اخير، بانک رفاه کارگران به عنوان دستگاه برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پيشبرد برنامه‌هاي تحولي معرفي شد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک رفاه کارگران، اين بانک براساس شاخص‌هاي دوازده‌گانه تعيين شده به منظور ارزيابي عملکرد در خصوص ميزان پيشرفت برنامه‌هاي تحولي مربوط به سازمان‌هاي تابعه اين وزارتخانه، با کسب بالاترين امتياز (88 درصد) در بين 10 سازمان، بانک و صندوق زيرمجموعه، حائز رتبه نخست شد.

"شناسايي فرايندهاي کليدي متناظر با اجراي برنامه‌هاي تحولي"، "اندازه‌گيري شاخص‌هاي کليدي عملکرد وضع موجود و مقدار هدف‌گذاري شده تا پايان سال 1402"، "برنامه‌ريزي و اقدام جهت اصلاح فرايندهاي کليدي"، "تهيه فهرست مهمترين قوانين و مقرراتي که بايد براي اصلاح فرايند مورد بازنگري قرار گيرند"، "تدوين نظام انگيزشي کارکنان فعال در برنامه‌هاي تحولي"، "تعيين شاخص‌هاي کليدي عملکرد، سامانه‌هاي فناوري اطلاعات و گلوگاه‌هاي فساد مرتبط با هر فرايند کليدي"، "اجراي مرحله اول از پرداخت مزاياي انگيزشي بر اساس عملکرد"، "رفع نواقص احتمالي و به‌روزآوري نظام انگيزشي براي اجراي مرحله دوم"، "شناسايي مسائل و چالش‌هاي مرتبط با برنامه‌هاي تحولي و تعيين موضوعات و محورهاي اجراي نظام پيشنهادها"، "برگزاري فراخوان پيشنهادها براي حل مسائل مرتبط با برنامه‌هاي تحولي"، "ارزيابي و انتخاب پيشنهادهاي برتر" و "پرداخت پاداش به نفرات برتر و تدوين برنامه‌ي عملياتي براي اجراي پيشنهادهاي منتخب"، اين شاخص‌هاي دوازده‌گانه را تشکيل مي‌دهند.

  • برچسب ها