امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

بانک شهر استخدام مي کند


بانک شهر، نيروي انساني مورد نياز خود در استان هاي تهران و البرز را از ميان متقاضيان مرد و زن و از طريق برگزاري آزمون کتبي، مصاحبه هاي تخصصي و عمومي و ساير مراحل تامين مي کند.

به گزارش بانک امروز، بانک شهر در نظر دارد به منظور تامين و تکميل بخشي از نيروي انساني مورد نياز شعب به عنوان بانکدار و واحد هاي تخصصي در استان هاي تهران والبرز
براساس ضوابط، مقررات و آيين نامه داخلي خود، از بين متقاضيان مرد و زن واجد شرايط، پس ازکسب موفقيت در آزمون کتبي، با انجام مصاحبه هاي تخصصي، عمومي و طي مراحل اداري، به کارگيري کند.
متقاضيان براي کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط مي توانند از 1402/09/01 تا 1402/09/15 به سايت مرکز آزمون به آدرس: www.azmoon.org مراجعه نمايند.

  • برچسب ها