امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

تعيين تکليف تمام طرح‌هاي فراخوان اول محيط آزمون تنظيم‌گري بانک مرکزيفرآيند بررسي طرح‌هاي پذيرفته شده در فراخوان اول محيط آزمون تنظيم‌گري بانک مرکزي به پايان رسيده و پيشنهاد نهايي در خصوص راهکار مناسب جهت خروج اين طرح از سندباکس و ادامه فعاليت آن‌ها در محيط واقعي، جهت بررسي و تصميم‌گيري نهايي به شوراي راهبري سندباکس ارسال شد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک، اين طرح‌ها طبق روال معمول سندباکس‌هاي جهاني به مدت 6 ماه تحت کنترل و نظارت تيم فني و ارزيابي محيط آزمون قرار داشته و بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته و با تأکيد بر احصاء و ارزيابي مخاطرات و مقرره‌نويسي مبتني بر کاهش اين مخاطرات، مستند تصميم متناظر، تهيه شده و مورد تائيد کميته فني تخصصي قرار گرفت. در ادامه مستندات تصميم مربوط به اين طرح‌ها براي شوراي راهبري ارسال شد و تصويب نهايي آن در دستور کار جلسه آتي شوراي راهبري قرار گرفته است.

خاطر نشان مي‌شود با توجه به رويکرد بانک مرکزي در خصوص بهره‌گيري از فناوري تنظيم‌گري (رگ‌تک) در جهت هوشمندسازي نظارت بر نهادهاي پولي و بانکي، اين موضوع به عنوان يکي از محورهاي طرح‌هاي قابل پذيرش در فراخوان سوم محيط آزمون تنظيم‌گري به شوراي راهبري پيشنهاد شده است. همچنين با توجه به اينکه طرح‌هاي مربوط به نئوبانک از مقبوليت بالايي برخوردارند، پيشنهاد لازم به شوراي راهبري در خصوص در اولويت قرار دادن اين نوع طرح‌ها در فراخوان سوم ارائه شده است.

يادآور مي شود، در فرآيند سندباکس (محيط آزمون تنظيم گري) زمينه براي صدور محدود مجوز براي برخي کسب و کارها که ابعاد آن هنوز مشخص نشده فراهم مي شود تا به اين واسطه فعاليت خود را شروع کنند و پس از بررسي چگونگي توسعه و ادامه فعاليت اين کسب‌وکارها، در نهايت شرايط براي تعامل دو طرفه ميان تنظيم گر و رگولاتور و کسب وکار فراهم خواهد شد.

کسب و کارها با حضور در اين محيط جديد، اين امکان را دارند که تحت نظارت و همکاري، مقررات مربوطه براي آنها تبيين شود و در همان حال اين فضا به کسب کارها نيز کمک مي‌کند که به يک نهاد مشخص پاسخگو باشند و در نتيجه تعاملي در اين فضا شکل مي گيرد که نتيجه آن يک بازي برد برد خواهد بود.

  • برچسب ها