امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

نسخه اصلاحي شيوه‌نامه أخذ وثيقه از مؤسسات اعتباري در قبال اضافه برداشت و واگذاري و فروش وثايق دريافتي


بانک مرکزي در بخشنامه‌اي نسخه اصلاحي «شيوه‌نامه أخذ وثيقه از مؤسسات اعتباري در قبال اضافه برداشت و واگذاري و فروش وثايق دريافتي» را به شبکه بانکي ابلاغ کرد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي؛ اين بانک با صدور بخشنامه شماره 02.264811 به تاريخ 1402.10.28خطاب به تمامي بانکها و موسسات اعتباري تاکيد کرد:

پيرو بخشنامه شماره 15306?‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/01 مورخ 19‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1401 موضوع ابلاغ «شيوه‌نامه أخذ وثيقه از مؤسسات اعتباري در قبال اضافه برداشت و واگذاري و فروش وثايق دريافتي» مصوب جلسه مورخ 12‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1401 هيأت عامل بانک مرکزي، به استحضار مي‌رساند؛ با استناد به مصوبه جلسه مورخ 16‏‏‏‏/12‏‏‏‏/1401 شوراي پول و اعتبار متضمن امکان پذيرش سهام شرکت‌هاي سهامي خاص تحت مالکيت مؤسسات اعتباري به عنوان وثيقه در قبال اضافه برداشت مؤسسات اعتباري و همچنين با توجه به بازخوردهاي واصله و تجربيات حاصل از اجراي ضوابط موصوف، شيوه‌نامه ياد شده مورد بازنگري قرار گرفت و در جلسه مورخ 30‏‏‏‏/7‏‏‏‏/1402 هيأت عامل محترم بانک مرکزي به تصويب رسيد.

به موجب شيوه‌نامه مذکور، امکان پذيرش سهام شرکت‌هاي سهامي خاص تحت مالکيت مؤسسه اعتباري توسط بانک مرکزي منوط به آن که؛ سهام مزبور در زمان پذيرش آن به عنوان وثيقه توقيف نباشد؛ ارزش سهام شرکت حداقل معادل 70 درصد ارزش دارايي¬هاي ثابت تحت تملک شرکت باشد و دارايي¬هاي ثابت شرکت نزد بانک مرکزي به رهن گذاشته شود، فراهم شده است.

همچنين توثيق ارز صرفاً در قالب اسکناس دلار و يورو امکان‌پذير مي‌باشد. علاوه بر اين، توثيق وثايق از جانب ساير اشخاص به نمايندگي از مؤسسه اعتباري، مطابق با ضوابط مقرر در شيوه‌نامه مذکور، مجاز گرديده است. نهايتاً اين که، آزادسازي وثايق توديعي بنا به درخواست مؤسسه اعتباري و با هدف کاهش يا تسويه اضافه برداشت، تحت شرايطي امکان‌پذير شده است.

با عنايت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ??9?53‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ ?6‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/?396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.‏‏‏‏‏

  • برچسب ها