تحول چابک فرایندی است که شکل یا ماهیت یک سازمان یا شرکت را به تدریج طوری تغییر می‌دهد که آن سازمان قادر باشد در یک محیط انعطاف پذیر، مشارکتی، خودسازمانده و خود یادگیرنده، سریع عمل کند. تحوّل چابک یکی ...