​جـان گفت من مـریدم، زاینـده جدیدم      زاینــدگان نــو را، رزق جــدید بایـد ما را از آن مفازه عیشی است تازه تازه       آن را کـه تـازه نبـود او را قـدید بایـد مولانا ​ پیشگفتار تغییرات اساسی در ...