همانگونه که از آمار ثبت شده جهانی استنباط می‌شود، صنعت مالی اسلامی را می‌توان نمونه یک موفقیت جهانی به شمار آورد. طبق جدول شماره ۱ میزان دارایی منطبق بر شریعت در سال ۲۰۱۹ معادل ۴/۲ تریلیون دلار بوده ...