احسان اقبالیان، معاون پشتیبانی پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد که از مدیران با سابقه صنعت پرداخت است، در چارچوب پرونده “یک سداد، چهل خدمت” با سیمای بانکداری گفت‌وگو کرده است. وی درباره گستره ...